Regulamin - Ach Studio Gdynia
Sprawdź naszą ofertę !
eng-flag
pl-flag
Odwiedź nas
ul. Świętojańska 3/3
Gdynia
Godziny pracy
Pon-Pt: 8:00-20:00
Sob: 8:00 - 17:00

Regulamin Świadczenia Usług oraz Prawa i Obowiązki Klientów w Ach Studio Gdynia

Ach Studio Gdynia reprezentowane jest przez Adriannę Chruściel, jako usługodawcę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Adrianna Chruściel, ul. Obrońców Wybrzeża 25B/91, 80-398 Gdańsk, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5842689051 oraz REGON 365527517, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem serwisu.

I. Sprawy organizacyjne

 1. Skorzystanie z usług Studia możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z obowiązującym w Studio Regulaminem.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
 3. Wraz z zaznaczeniem potwierdzającym zaznajomienie się zniniejszym Regulaminem Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Studia. Tym samym Klient uczestniczy w Zajęcach oraz korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność.
 4. Ceny karnetów, wejść jednorazowych, zniżek oraz innych opłat reguluje aktualny Cennik dostępny na stronie https://achstudiogdynia.pl oraz w aplikacji Fitssey pod adresem https://app.fitssey.com/achstudiogdynia/frontoffice. Godziny otwarcia oraz ofertę studia regulują odpowiednie dokumenty dostępne w recepcji Studia oraz pod adresem https://app.fitssey.com/achstudiogdynia/frontoffice w zakładce Grafik.
 5. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 6. Wykupiony karnet obowiązuje w określonym czasie począwszy od daty zakupu lub dnia pierwszych zajęć.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu o maksymalnie 14 dni w przypadku choroby w czasie trwania ważności karnetu. Przedłużenie ważności karnetu następuje dopiero po wcześniejszym poinformowaniu pracownika recepcji Studia o zaistniałej sytuacji oraz zgłoszeniu przez Klienta nieobecności na zajęciach.
 1. Na wszystkie zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Można jejdokonać poprzez system rezerwacji na stronie internetowej Studia za pomocąaplikacji Fitssey (również za pomocą aplikacji mobilnej Fittsey).
 2. Odwołania rezerwacji można dokonać minimum 12 godzin przed zajęciami.

10. W przypadku nie odwołania rezerwacji z karnetu lub odwołania jej w krótszym niż wyznaczonym czasie, Klient traci wejście.
11. Za niewykorzystane zajęcia Studio nie zwraca pieniędzy.
12. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
13. Po skończonych zajęciach Klienci są proszeni o posprzątanie miejsca ćwiczeń, schowanie akcesoriów w odpowiednie miejsca i wyczyszczenia sprzętów płynem dezynfekującym.
14. Wszystkie przedmioty osobiste, na czas trwania zajęć, należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za przedmioty pozostawione poza szafkami Studio nie ponosi odpowiedzialności.
15. Kluczyk do szafki ubraniowej należy zabrać ze sobą do sali ćwiczeń, a po opróżnieniu szafki pozostawić go w zamku dla następnej osoby.
16. Za zniszczenie majątku Studia spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest przez Klienta pełna odpowiedzialność finansowa.

17.Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.

II. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni, od dnia wykupienia karnetu, od Umowy, i może zwrócić zakupiony karnet upoważniający do uczestnictwa w zajęciach w studio, z zastrzeżeniem , że zwrot kosztów poniesionych za karnet będzie pomniejszony o wykorzystane zajęcia do dnia złożenia odstąpienia.
 2. Klient może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć pisemnie w recepcji Studio lub drogą elektroniczną na adres kontakt@achstudiogdynia.pl
 3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

III. Korzystanie z usług Studia

1. W Studio obowiązuje strój sportowy. Ćwiczyć należy w skarpetkach.

 1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania higieny osobistej.
 2. Klient zobowiązuje się stosować do użytkowania poszczególnych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do użytkowania urządzeń i przyrządów zgodnie z instrukcją w obecności instruktora.
 3. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych należy o nich poinformować instruktora przed przystąpieniem do zajęć.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Ach Studio oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:

2. Opis reklamacji powinien zawierać:

 1. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 2. Ach Studio udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Ach Studio jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Studia, jak również propozycje nowych form zajęć, należy zgłaszać do recepcji.
 2. Klient korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia.
 3. Osoba, która zaczyna korzystać z usług Studia, zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego Adrianna Chruściel Ach Studio fizjoterapia & pilates

§ 1

[podstawa działania]

Adrianna Chruściel, Ach Studio fizjoterapia & pilates jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

1) obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

a)   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

b)   ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

2) wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi rejestrowej: 000000217334, 

3) niniejszego regulaminu organizacyjnego, dalej: „Regulamin”.

§ 2

[oznaczenie podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego]

 1.   Podmiot wykonujący działalność leczniczą działa pod firmą Adrianna Chruściel, Ach Studio fizjoterapia & pilates w Gdyni, dalej: „Podmiot”.
 2.   Podmiot wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym przy ul. Świętojańska 3/3, 81-361 Gdynia.

§ 3

[miejsce udzielania świadczeń]

1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia Podmiotu, mieszczące się w zakładzie leczniczym pod adresem: ul.Świętojańskiej 3/3, 81-361 w Gdynia.

2. Podmiot może udzielać świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (dalej: „świadczenia zdrowotne on-line”), według zasad określonych w Regulaminie. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych on-line miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.

3. Podmiot może świadczyć usługi zdrowotne z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.

4. Podmiot prowadzi na życzenie pacjenta wizyty domowe w zakresie fizjoterapii i fizjoprofilaktyki.

§ 4

[cel i zadania]

1. Celem Podmiotu jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki oraz wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu udzielania świadczeń zdrowotnych lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykorzystania wobec pacjentów wymagających świadczeń ambulatoryjnych.

2. Zadaniem Podmiotu jest:

a) realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;

b) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;

c) diagnostyka i poradnictwo w domu pacjenta w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;

d) realizowanie świadczeń zdrowotnych on-line w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;

e) współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

f) działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;

g) prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

§ 5

[struktura organizacyjna, zadania jednostek i kierownictwo]

1. Jednostką organizacyjną Podmiotu jest zakład leczniczy przy ul. Świętojańskiej 3/3, 81-361 Gdynia

2. W zakładzie leczniczym istnieją następujące komórki organizacyjne:

a) recepcja;

b) pracownia fizjoterapii, masażu leczniczego i fizjoprofilaktyki;

3. Zadaniem:

1) recepcji jest: odbieranie telefonów od pacjentów, rejestrowanie pacjentów na wizyty, dopełnienie formalności związanych z zapisywaniem pacjentów, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) pracowni fizjoterapii i masażu leczniczego jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i masażu leczniczego, prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych, fiskalizowanie wizyt (w godzinach pracy);

3) pracowni fizjoprofilaktyki jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoprofilaktyki, prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych, fiskalizowanie wizyt (w godzinach pracy).

4. Podmiotem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Adrianna Chruściel.

5. Nadzór merytoryczny nad działalnością wszystkich komórek i osób sprawuje Adrianna Chruściel.

§ 6

[rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych]

Podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki oraz udziela świadczeń zdrowotnych on-line.

§ 7

 [zasady ogólne udzielania świadczeń zdrowotnych]

1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania z nich.

2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się wymogi prawne i medyczne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Dostępnymi w Podmiocie formami płatności są: gotówka, karta płatnicza, faktury przelewowa, karta podarunkowa.

4. W Podmiocie świadczeń zdrowotnych udzielają wyłącznie osoby, mające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami.

5. Podmiot jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 20:00, w soboty od 08:00 do 15:00.

6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Podmiotu, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z recepcją w trakcie rejestracji pacjenta.

7. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:

1) w siedzibie Podmiotu,

2) telefonicznie pod numerem: 512 232 584,

3) SMS-owo pod numerem: 512 232 584,

4) internetowo:

a) przez wysłanie e-maila na adres: kontakt@achstudiogdynia.pl;

b) przez serwis Booksy: https://booksy.com/pl-pl/79281_ach-studio-fizjoterapia-pilates_fizjoterapia_21029_gdynia

§ 8

 [przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych]

1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w sposób ustalony Regulaminem w celu umówienia wizyty u fizjoterapeuty.

2. W trakcie zapisywania albo najpóźniej w momencie zgłoszenia się na wizytę pacjent określa przyczynę zgłoszenia.

3. Przy pierwszej wizycie w Podmiocie pacjent zobowiązany jest przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych:

1)    podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania;

2)    oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

3)    oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

4)    zapoznać się z Regulaminem;

5)    wypełnić zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą kwartę kwalifikacyjną do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki;

6)    zapoznać się z informacją o zakresie możliwych zabiegów fizjoterapeutycznych i fizjoprofilaktycznych;

7)    podpisać zgodę na fizjoterapię lub fizjoprofilaktykę;

8)    na wezwanie osoby rejestrującej pacjent zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość.

4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach Podmiotu.

5. Osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych jest zobowiązana do:

1) przeprowadzenia badania podmiotowego pacjenta;

2) przeprowadzenia badania przedmiotowego pacjenta, z zastrzeżeniem świadczeń zdrowotnych on-line;

3) ustalenia zakresu możliwej fizjoterapii lub fizykoterapii i poinformowania o nim pacjenta;

4) odnotowania w dokumentacji medycznej bezpośrednio po każdej wizycie jej przebiegu i zakresu udzielonych świadczeń zdrowotnych.

6. Pacjent ma prawo do złożenia w wybranej przez siebie formie skargi na zachowanie lub czynności personelu Podmiotu do Adrianny Chruściel.

§ 9

[ceny oraz pakiety usług w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych]

1. Podmiot umożliwia pacjentom skorzystanie z udzielanych świadczeń zdrowotnych w trzech wariantach:

1) pojedyncze świadczenie zdrowotne (pojedyncza wizyta);

2) imiennego pakiet 4 świadczeń zdrowotnych (4 wizyt) – do wykorzystania w 1 miesiąc od dnia zakupu pakietu;

2. Koszt udzielenia pojedynczego świadczenia zdrowotnego wynosi 169 zł brutto.

3. Przy wyborze przez pacjenta pakietu 4 świadczeń zdrowotnych, koszt udzielenia pojedynczego świadczenia wynosi 149,75 zł brutto (łącznie 599 zł brutto).

4. Płatność za pakiet wizyt odbywa się z góry. Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty za pakiet świadczeń zdrowotnych bezpośrednio po zamówieniu pakietu.

5. Zamówienie pakietu odbywa się na zasadach ogólnych dla zamówienia pojedynczej wizyty wskazanych w Regulaminie.

6. Pacjent jest uprawniony do odwoływania wizyt w ramach wykupionych pakietów. Odwołanie wizyty w ramach pakietu na mniej niż 24 godziny przed wizytą wiąże się z obowiązkiem pełnej płatności za wizytę (koszt pojedynczego świadczenia w ramach danego pakietu wizyt). Odwołanie wizyty w ramach pakietu na więcej niż 24 godziny przed wizytą nie wiąże się z obowiązkiem płatności za wizytę.

7. W przypadku odwołania wizyty na więcej niż 24 godziny przed jej terminem, wizyta ta przechodzi do wykorzystania w innym terminie wspólnie ustalonym przez pacjenta z Podmiotem. Odwołanie wizyty na mniej niż 24 godziny przed jej terminem jest równoznaczne z wykorzystaniem tej konkretnej wizyty.

8. Pacjent jest uprawniony do odwołania wszystkich pozostałych mu do wykorzystania w ramach pakietu wizyt. W takim przypadku Podmiot zwróci pacjentowi uiszczoną przez niego opłatę, odpowiednio pomniejszoną o koszt już wykorzystanych w ramach pakietu świadczeń.

9. Pacjent jest uprawniony, na zasadach wskazanych w ustępach poprzedzających, do odwołania pojedynczej wizyty w Podmiocie, nie realizowanej w ramach żadnego z pakietów.

10. Odwołanie wizyty/wizyt następuje:

1)  w siedzibie Podmiotu

2) telefonicznie poprzez wysłanie SMS-a pod numer: 512 232 584.

11. W przypadku niewykorzystania wykupionych w ramach pakietu wizyt w ustalonym dla tego pakietu terminie wszystkie niewykorzystane wizyty uważane są za odbyte. W takiej sytuacji pacjentowi nie przysługuje możliwość ustalenia późniejszego terminu takich wizyt. Podmiot nie dokona ponadto zwrotu należności za nieodbyte w terminie wizyty.

12. Czas trwania pojedynczej wizyty (w ramach pakietu i poza pakietem) wynosi ok. 55 minut. Spóźnienia na wizytę do 5 minut nie wpływają na jej długość. Spóźnienie się pacjenta powyżej 5 minut skraca odpowiednio czas wizyty.

14. Ustalenie terminu wizyty lub wizyt w ramach pakietu odbywa się na bieżąco lub może zostać określona z góry na przyszłość.

15. W momencie umawiania wizyty pacjent otrzymuje SMS z datą oraz godziną umówionej wizyty.

16. W przypadku umówienia wizyty wiadomość SMS z informacją przypominającą o terminie każdej kolejnej wizyty będzie wysyłana do pacjenta około 24 godziny przed wizytą.  Jeśli pacjent umówi się na wizytę wcześniej niż 24 godziny to nie dostanie SMS z przypomnieniem o wizycie.

§ 10

[współpraca z innymi podmiotami]

 1.   W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, w szczególności pracownicy podmiotu mogą żądać zaświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia fizjoterapii lub fizykoterapii.
 2.   Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem  obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 11

[udostępnienie dokumentacji medycznej]

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest niezwłocznie na żądanie pacjenta. Pacjent może złożyć żądanie w dowolnej formie, w szczególności: ustnie, pisemnie lub pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

2. Dokumentację udostępnia się bezpłatnie:

1) do wglądu w zakładzie leczniczym Podmiotu;

2) w formie odwzorowania cyfrowego (skanu);

3) na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez pacjenta;

4) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

3. Dokumentację medyczną udostępnia wyłącznie Adrianna Chruściel.

4. Podmiot prowadzi wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej.

§ 12

[postanowienia dodatkowe]

1. Na terenie zakładu leczniczego Podmiotu zakazuje się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub zażywania środków odurzających.

2. Zakazuje się wstępu na teren zakładu leczniczego Podmiotu osobom po spożyciu napojów alkoholowych lub zażyciu środków odurzających.

3. Zakazuje się pacjentom i osobom trzecim wchodzenia i zaglądania do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

4. Podmiot nie odpowiada za mienie pacjentów pozostawione bez nadzoru na terenie zakładu leczniczego.

§ 14

[przepisy końcowe]

1. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń zdrowych udzielanych przez Podmiot  oraz każda osoba udzielająca świadczeń w Podmiocie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Regulaminu.

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.achstudiogdynia.pl lub w rejestracji na żądanie pacjenta.

Regulamin Promocji – Masaż z Rabatem

Organizator

1.1. Promocję organizuje Ach Studio (dalej nazywany „Organizatorem”) z siedzibą w Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 25b/91.

Cel promocji

2.1. Celem promocji jest zachęcenie klientów do skorzystania z oferty firmy oraz promowanie masażu relaksacyjnego, klasycznego lub leczniczego.

Okres promocji

3.1. Promocja obowiązuje od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2023 roku (dalej nazywany „Okresem Promocji”).

Zasady promocji

4.1. W ramach promocji, każdy klient, który zakupi karnet w Ach Studio (dalej nazywany „Klientem”), będzie uprawniony do otrzymania masażu relaksacyjnego, klasycznego lub leczniczego z rabatem w wysokości 20%.

4.2 Klient ma 7 dni od zakupu karnetu na decyzję o zakupie masażu z rabatem

4.3. Rabat jest stosowany do ceny standardowej usługi masażu i nie obejmuje innych dodatkowych usług ani kosztów dodatkowych związanych z masażem.

4.4. Klient ma prawo skorzystać z masażu objętego promocją do dnia 31 sierpnia 2023 (dalej nazywany „Terminem Realizacji”).

4.4. Masaż objęty promocją może być wykorzystany wyłącznie przez osobę, która zakupiła karnet. Klient nie ma możliwości przeniesienia usługi na inną osobę ani przekazania jej innemu klientowi.

Warunki uczestnictwa

5.1. Promocja jest otwarta dla wszystkich klientów, którzy zakupią karnet w Ach Studio w okresie promocyjnym.

5.2. Promocja jest dostępna tylko dla pełnoletnich klientów.

Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania promocji w dowolnym momencie, z ważnych powodów, które mogą wynikać z okoliczności niezależnych od Organizatora.

6.2. Regulamin promocji jest dostępny dla klientów w siedzibie Ach Studio oraz na stronie internetowej www.achstudiogdynia.pl

6.3. W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z promocją, decyzje Organizatora są ostateczne i niepodważalne.

6.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania i obowiązuje przez czas trwania promocji.

Regulamin Promocji „Black Weeks” w Ach Studio

1.     Organizator

Promocję organizuje Ach Studio Gdynia z siedzibą w Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 25b/91.

2.     Cel promocji

Celem promocji jest zachęcenie klientów do skorzystania z oferty firmy.

3.     Okres Promocji

Promocja „Black Weeks” obowiązuje w dniach od 16 listopada do 30 listopada

4.     Warunki uczestnictwa

Aby skorzystać z promocji uczestnik musi być aktualnym klientem Ach Studio Gdynia zapisanym w bazie Studio. Uczestnik może zaprosić osobę towarzyszącą, która nie jest obecnie zarejestrowana w bazie danych Ach Studio w systemie Fitssey.

5.     Zasady Promocji

6.     Procedura skorzystania z promocji

7. Inne postanowienia

Zapraszamy do korzystania z naszej promocji i dziękujemy za udział w życiu Ach Studio Gdynia!