Regulamin - Ach Studio Gdynia
eng-flag
pl-flag
Odwiedź nas
ul. Świętojańska 3/3
Gdynia
Godziny pracy
Pon-Pt: 8:00-20:00
Sob: 8:00 - 17:00

Regulamin Świadczenia Usług oraz Prawa i Obowiązki Klientów w Ach Studio Gdynia

Ach Studio Gdynia reprezentowane jest przez Adriannę Chruściel, jako usługodawcę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Adrianna Chruściel, ul. Obrońców Wybrzeża 25B/91, 80-398 Gdynia, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5842689051 oraz REGON 365527517, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem serwisu.

I. Sprawy organizacyjne

 1. Skorzystanie z usług Studia możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z obowiązującym w Studio Regulaminem.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
 3. Wraz z zaznaczeniem potwierdzającym zaznajomienie się zniniejszym Regulaminem Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Studia. Tym samym Klient uczestniczy w Zajęcach oraz korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność.
 4. Ceny karnetów, wejść jednorazowych, zniżek oraz innych opłat reguluje aktualny Cennik dostępny na stronie https://achstudiogdynia.pl oraz w aplikacji Fitssey pod adresem https://app.fitssey.com/achstudiogdynia/frontoffice. Godziny otwarcia oraz ofertę studia regulują odpowiednie dokumenty dostępne w recepcji Studia oraz pod adresem https://app.fitssey.com/achstudiogdynia/frontoffice w zakładce Grafik.
 5. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 6. Wykupiony karnet obowiązuje w określonym czasie począwszy od daty zakupu lub dnia pierwszych zajęć.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu o maksymalnie 14 dni w przypadku choroby w czasie trwania ważności karnetu. Przedłużenie ważności karnetu następuje dopiero po wcześniejszym poinformowaniu pracownika recepcji Studia o zaistniałej sytuacji oraz zgłoszeniu przez Klienta nieobecności na zajęciach.
 1. Na wszystkie zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Można jejdokonać poprzez system rezerwacji na stronie internetowej Studia za pomocąaplikacji Fitssey (również za pomocą aplikacji mobilnej Fittsey).
 2. Odwołania rezerwacji można dokonać minimum 12 godzin przed zajęciami.

10. W przypadku nie odwołania rezerwacji z karnetu lub odwołania jej w krótszym niż wyznaczonym czasie, Klient traci wejście.
11. Za niewykorzystane zajęcia Studio nie zwraca pieniędzy.
12. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
13. Po skończonych zajęciach Klienci są proszeni o posprzątanie miejsca ćwiczeń, schowanie akcesoriów w odpowiednie miejsca i wyczyszczenia sprzętów płynem dezynfekującym.
14. Wszystkie przedmioty osobiste, na czas trwania zajęć, należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za przedmioty pozostawione poza szafkami Studio nie ponosi odpowiedzialności.
15. Kluczyk do szafki ubraniowej należy zabrać ze sobą do sali ćwiczeń, a po opróżnieniu szafki pozostawić go w zamku dla następnej osoby.
16. Za zniszczenie majątku Studia spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest przez Klienta pełna odpowiedzialność finansowa.

17.Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.

II. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni, od dnia wykupienia karnetu, od Umowy, i może zwrócić zakupiony karnet upoważniający do uczestnictwa w zajęciach w studio, z zastrzeżeniem , że zwrot kosztów poniesionych za karnet będzie pomniejszony o wykorzystane zajęcia do dnia złożenia odstąpienia.
 2. Klient może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć pisemnie w recepcji Studio lub drogą elektroniczną na adres kontakt@achstudiogdynia.pl
 3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

III. Korzystanie z usług Studia

1. W Studio obowiązuje strój sportowy. Ćwiczyć należy w skarpetkach.

 1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania higieny osobistej.
 2. Klient zobowiązuje się stosować do użytkowania poszczególnych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do użytkowania urządzeń i przyrządów zgodnie z instrukcją w obecności instruktora.
 3. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych należy o nich poinformować instruktora przed przystąpieniem do zajęć.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Ach Studio oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:

2. Opis reklamacji powinien zawierać:

 1. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 2. Ach Studio udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Ach Studio jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Studia, jak również propozycje nowych form zajęć, należy zgłaszać do recepcji.
 2. Klient korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia.
 3. Osoba, która zaczyna korzystać z usług Studia, zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.